Snappet

Doel van Snappet
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een Chromebook met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze Chromebook dient als interactieve (slimme) vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.
Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.
 
Hoe werken we met Snappet
De leerkracht geeft de instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven maken) doet de leerling via de Chromebook en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.
De leerkracht kan via het dashboard van Snappet meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. Stel dat een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. Maar ook bij individuele kinderen kan de leerkracht meteen bijspringen en verlengde instructie geven.
Wij werken vanaf groep 4 met Snappet voor de vakken rekenen, taal en spelling. Ieder kind heeft een Chromebook met het benodigde lesmateriaal. De leerkracht geeft tijdens het werken meteen feedback en stuurt waar nodig bij. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het ontwikkelen van hun basisvaardigheden en krijgen zo het onderwijsaanbod dat bij ze past. Als een leerdoel nog lastig is, dan krijgen de kinderen extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen kinderen meer uitdaging en kunnen ze verder werken. Daarnaast heeft elk kind zijn eigen werkpakket. In het werkpakket zitten leerdoelen die het kind nog niet beheerst en dus extra geoefend moeten worden.
De kinderen vinden het fijn om digitaal te werken, daarnaast zijn de leerresultaten omhoog gegaan.


 

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8