Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School?
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap op basisscholen. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
Pedagogische visie
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
 
Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staan een aantal uitgangspunten centraal:
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm 
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin
  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatoren.
Centraal thema: conflictoplossing 
In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Hiervoor hebben we mediatoren opgeleid. Wanneer een leerling in groep 6 of 7 zit, kunnen ze aangeven interesse te hebben in de opleiding tot mediator. Dit doen zij middels een sollicitatie en een aanbeveling van de kinderen uit hun eigen klas. Daarna kunnen ze door de leerkracht gevraagd worden deel te nemen aan de opleiding tot mediator. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen, waarna ze zich mediator mogen noemen. Deze mediatoren helpen, in tweetallen, de leerlingen een conflict goed op te lossen.

Sociale verbondenheid en gemeenschapszin
Uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen wanneer ze opgroeien in een omgeving met sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom, gerespecteerd en niet gediscrimineerd voelen. Een omgeving waarin kinderen merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze 'ertoe doen'.  Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn.
Natuurlijk zijn er op school regels nodig, maar de sleutel voor een positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van allerlei regels en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben verantwoordelijk te zijn voor die cultuur. Ze moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen en dat ze nodig zijn.
Om zo'n verbindende omgeving te bewerkstelligen, houden we klassenvergaderingen. Kinderen mogen zelf punten inbrengen, overleggen en keuzes maken. Ook vragen we de kinderen, in een vergadering maar ook erbuiten, naar hun mening. Hun mening doet er toe.

Leerkrachten aan het woord

"De Delta heeft een hecht team en oog voor ieder kind."

"Veiligheid staat bovenaan, want wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontplooien."