International Primary Curriculum (IPC)

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.  

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken wel deel uit van het IPC.   

De Mileposts 
De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken straks met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 zullen leerstijlen van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken met behulp van de methode Schatkist. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen. 
 
In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen: 

Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken. 

Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden 

Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief. 

Units 
Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in de thema's leren de kinderen ook verbanden te leggen. 

De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.  

Vaste structuur 
De units hebben een vaste structuur: 

  • Startpunt: Elke unit wordt 'geopend' op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken.  

  • Kennisoogst: Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.  

  • Uitleg van het thema 

  • Onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten: Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. 

  • Afsluiting: Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. 

IPC en ICT 
Binnen het IPC wordt ICT vakoverstijgend ingezet. 
De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPointpresentaties, maken Word-documenten, slaan hun werk op in hun eigen digitale leeromgeving, bekijken film/televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs geworden. 

Ouderbetrokkenheid 
Ouders worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. De meest eenvoudige manier om uw kind te helpen is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door uw kind uit te dagen om te vertellen stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Ook door eenvoudige 'keukentafelgesprekken' helpt u uw kind al op weg.  

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan ​de IPC website

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de Vreedzame School lessen erg leuk. "

"Wij leren samenwerken, hoe je jezelf mag en kan zijn, praten over je gevoel en rekening houden met elkaar. We hebben op school ook veel gezellige vieringen." - Leerling groep 5/6/7